THE WORLD PHOTO GALLERY

LAOS U

Rice planting, Ou-Tai
* VISIT DATE : JUNE 2007

* TRAVEL ROUT :

@CHIANG KHONG - (BOAT) - HUAY XAI
@HUAY XAI- (BUS) - UDOMXAI - (BUS) - BUN NEUA - (BUS) - OU NEUA - (BUS) - OU TAI - (BUS) - PHONGSALI - (BUS) - UDOMXAI - (BUS) - MUANG SING - (BUS) - LUANG NAM THA - (BUS) - HUAY XAI
@HUAY XAI - (BOAT) - CHIANG KHONG

HUAY XAI
OU TAI 2
PAK NAM NOI
OU TAI 3
OU NEUA
PHONGSALI
OU TAI 1
 

TOP PAGE