THE WORLD PHOTO GALLERY

MANDU 1

Alamgir Gate
Alamgir Gate
 
Tank
Palace
 
Jahaz Mahal
Jahaz Mahal
 
Rupmati's Pavilion
Rupmati's Pavilion
 
Bhagwanla Gate
Darya Khan's Tomb